โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สรุปผลกิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์ http://senate.mju.ac.th/elearning/
ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์ ร้อยละ 80 จาก 250 คน (200 คน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ 228 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.20
ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้ผ่านการอบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์ ออนไลน์ ร้อยละ 80 จาก 250 คน (200 คน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ 213 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.20

สรุปผลกิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมธรรมมาภิบาลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 20 มีนาคม 2564 วันความสุขสากล จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปผลกิจกรรมที่ 3 การประกวดทำสื่อคลิป VDO สั้น รณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทบุคลากร
1. รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกรรณิกา หงษ์พงษ์ ชื่อผลงาน “ของมันหมด ขอหน่อยละกัน”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวปาณิศา วงค์ใส ชื่อผลงาน “จรรยาบรรณ...ตามหาได้ที่ไหน?”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมวิทยาลัยนานาชาติ ชื่อผลงาน “กาดวัดใจ”
ประกอบด้วย
1. นางสาวกรรณิกา หงษ์พงษ์
2. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา
3. นางสาวพีรกานต์ เขตวัง
4. รางวัล Popular Vote
นางสาวปาณิศา วงค์ใส ชื่อผลงาน “จรรยาบรรณ...ตามหาได้ที่ไหน?”
ประเภทนักศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศ
นางสาววรินธร โขพิมพ์ ชื่อผลงาน “คุณธรรมฉันไม่ได้ทำ”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายพงศธร คำปินตา ชื่อผลงาน “จรร-ยา-บรรณ”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมกลุ่มนายธนกร แกล้วกล้า ชื่อผลงาน “Ethics (จริยธรรม)”
ประกอบด้วย
1. นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล
2. นายธนกร แกล้วกล้า
3. นางสาวธัญชนก พรมมิ
4. นางสาวนูรลี เล๊าะเสะ
5. นายปริตร แสนวิชัย
6. นายภราดร ศรีปานรอด
7. นางสาวโศภิตนภา มายะลา
8. นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม
9. นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม
4. รางวัล Popular Vote
นางสาววรินธร โขพิมพ์ ชื่อผลงาน “คุณธรรมฉันไม่ได้ทำ”

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามระบบการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัยในระดับดีขึ้นไป ได้จัดทำคลิปส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามระบบการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์ อันจะยังให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป ได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์ อันจะยังให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมชมคลิปเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะระบบการบริหารงานบุคคลเพิ่มในระดับดีขึ้นไป
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ได้ผลการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
-- ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด --
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2564  - 30/09/2564 01/05/2564  - 30/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ