โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (64-2.3.5)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดจนได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา
2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา
3 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ คณะได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เชิงคุณภาพ แผน 1 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/06/2564  - 30/09/2564 25/06/2564  - 25/06/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ