โครงการพลังงานอาสาพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้ได้จัดทำ ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เนื่องด้วยทางชุมชนโดยบริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ยังขาดแคลนระบบการสูบน้ำ จึงทำการประชุมร่วมกันมีความเห็นให้ดำเนินงานตามที่มีการขอความอนุเคราะห์จากชุมชนภายใต้โครงการ “พลังงานอาสาพัฒนาชุมชน”โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมที่1.เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อประมาณการอุปกรณ์และงบประมาณ กิจกรรมที่2.เข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถูปพระเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์
2 เพื่อติดตั้งระบบปั้มน้ำจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ติดตั้งระบบปั้มน้ำจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจากการเรียนมาใช้ในการติดตั้งระบบปั้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2.นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3.นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 85000 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละระยะเวลาดำเนินการโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2564  - 31/05/2564 05/04/2564  - 09/04/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ