โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 60 ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มให้นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. และเวลา 09.10 น. -09.30 น. อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา เวลา 09.30-10.30 น. นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เวลา 10.30-12.00น. ได้มีการแบ่งนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็น 2 กลุ่ม โดยแยกเป็น 1) สายงานทางด้านกราฟิกดีไซน์ Graphic design และ2) สายงานทางด้าน Production โปรดักชั่น เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ร่วมกันถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเวลา13.00-14.00 น.นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการสรุปงานสหกิจศึกษาตามกลุ่ม และได้เสนอแนะข้อมูลของสถานประกอบการแต่ละแห่ง รวมถึงข้อแนะนำต่าง ๆ ส่งต่อข้อมูลให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้ระดมความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจสึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปฝึกปฏิบัตงานสหกิจศึกษารุ่นต่อไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำข้อแนะนำต่างๆ จากคณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งหมด จำนวน 71 คน

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วงออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และช่วงหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้มีการสะท้อนในเรื่องกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ ได้ให้ความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และแนะแนวทางการสร้างความสุข ความสําเร็จในการทํางาน รวมถึงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวมทั้ง เป็นการแนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคตให้แก่นักศึกษา ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ช่วงก่อนการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงหลังจากฝึกสหกิจศึกษา) จากคณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ระดมความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังฝึกสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปฝึกปฏิบัตงานสหกิจศึกษารุ่นต่อไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำข้อแนะนำต่างๆ จากคณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2 เพื่อให้นักศึกษาถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใช้เป็นข้อมูลของสถานประกอบการและข้อแนะนำ ส่งต่อให้นักศึกษารุ่นต่อไป กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม โดยแยกเป็น สายงานทางด้านกราฟิกดีไซน์ Graphic design และสายงานทางด้าน Production โปรดักชั่น โดยนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษา สิ่งที่ได้รับ ประสบการณ์ รวทั้งปัญหาอุปสรรค์ และสรุปการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษานำเสนอให้เพื่อนๆ และอาจารย์ทราบ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและเป็นข้อแนะนำ เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้นำประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (80 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. สรุปผลการถอดบทเรียนของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง) เชิงคุณภาพ เรื่อง 2 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/03/2564  - 30/04/2564 31/03/2564  - 31/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ