โครงการเตรียมพร้อมและติดตามนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

รายงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเตรียมความ
พร้อมและติดตามนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ติดตามการพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดทดแทน
วิทยาลัย มีความคาดหวังว่ารายงานการดำเนินงานของโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงนักศึกษาได้รับการเตรียมความทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นบัณพิตที่พึงประสงค์ ก่อนสำเร็จการศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อศึกษาและติดตามการพัฒนานักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ศึกษาและติดตามการพัฒนานักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านของนักศึกษา วิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ทักษะ ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
2. ๑. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ทักษะ ๕ ด้าน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ ฉบับ 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/03/2564  - 30/09/2564 15/03/2564  - 27/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ