โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้อง ic311 ชัน 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการจัดกิจกรรมอบรมและสันทนาการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ให้แก่น้องๆ สาขาการสื่อสารดิจิทัล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 การดำเนินกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม “อี” เมโลดี้ สอนน้องร้องเพลงแม่โจ้,กิจกรรมเกมมหาสนุกการทายคำ ใบ้คำ สถานที่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรมจากพี่ถึงน้อง กิจกรรมเปิดใจ การใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ รวมถึงการเตรียมตัวเป็นรุ่นพี่ที่ดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจและรู้จักการทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกันของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ สามัคคีและรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การมีน้ำใจ และความสามัคคี ต่อกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ( 200 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/03/2564  - 30/04/2564 06/03/2564  - 06/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ