โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2564 ดังนี้
1. กิจกรรม Morning Talk การสื่อสารเพื่อการทำงานวิถีใหม่ จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 10,17,23,28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2. กิจกรรมการจัดทำผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการทำงานวิถีใหม่ โดยการประชุมพบปะหารือเกี่ยวกับการทำงาน หรือเรื่องอื่นๆ ผ่านหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน
2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีเป้าหมายในการผลิตผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรได้รับความรู้และวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานสุง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของบคุลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร.pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/08/2564  - 29/09/2564 10/09/2564  - 28/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ