แสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสาร ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและฝึกการมีทักษะภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสาร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 0.00
4. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/02/2564  - 30/04/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ