โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การวัดระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้– ชุมพรจากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ซึ่งหากพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีในความต้องการ
1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะความเป็นผู้นำ
2. นักศึกษาได้มีการปรับทัศนคติในเรื่องการทำงาน และสร้างจิตสาธารณะในตนเอง
3. นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม
7. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
8. สถานที่จัดมีความเหมาะสม
9. ความรู้ ความคิด
10. จิตสำนึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความยุติธรรม
11. ทักษะในการปฏิบัติ
12. การมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีม
13. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง
14. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้

ตารางแสดง ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าและระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ x ? s?D? ระดับความพึงพอใจ
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะความเป็นผู้นำ 4.61 0.518 มากที่สุด
นักศึกษาได้มีการปรับทัศนคติในเรื่องการทำงาน และสร้างจิตสาธารณะในตนเอง 3.98 0.140 มาก
นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.45 0.568 มากที่สุด
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 4.35 0.628 มากที่สุด
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.43 0.550 มากที่สุด
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.40 0.605 มากที่สุด
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.40 0.586 มากที่สุด
สถานที่จัดมีความเหมาะสม 4.40 0.577 มากที่สุด
ความรู้ ความคิด 4.40 0.605 มากที่สุด
จิตสำนึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความยุติธรรม 4.38 0.581 มากที่สุด
ทักษะในการปฏิบัติ 4.40 0.576 มากที่สุด
การมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีม 4.40 0.590 มากที่สุด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง 4.47 0.569 มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.47 0.584 มากที่สุด
รวม 4.40 0.460 มากที่สุด

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.79 หมายถึง น้อยที่สุด หรือ ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึง น้อย หรือ ค่อนข้างพอใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง หรือ พอสมควร
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง มาก หรือ ดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด หรือ ดีเยี่ยม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะความเป็นผู้นำ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะความเป็นผู้นำ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับทัศนคติในเรื่องการทำงาน และสร้างจิตสาธารณะในตนเอง นักศึกษาได้มีการปรับทัศนคติในเรื่องการทำงาน และสร้างจิตสาธารณะในตนเองถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน
3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านต่างๆ ไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 350.pdf
เชิงปริมาณ คน 350 0.00
2. นักศึกษาสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
3. ร้อยละของนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตจริง เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2564  - 05/03/2564 02/03/2564  - 03/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ