โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ๑. เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมของสภานักศึกษา เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมของสภานักศึกษา
2 ๒. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร ได้สานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร
3 ๓. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
4 ๔. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา คัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สมาชิกสภานักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในองค์กรและมีการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมของสภานักศึกษา บนพื้นฐานการทำงานที่มีคุณภาพภายใต้โครงสร้างใหม่ของสภานักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผ่านกิจกรรมอาสาพัฒนา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนคณะกรรมการสภานักศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนด
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ระดับความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. แผนกิจกรรมของสภานักศึกษา ประจำปี 2564
เชิงปริมาณ แผน 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/02/2564  - 30/04/2564 15/02/2564  - 30/04/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ