โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ในเวลา 8.30-15.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุดปฐพี เวียงสี ภายใต้หัวข้อการบรรยาย ทักษะทางรอดในศตวรรษที่ 21 survival skills in the 21 st century ซึ่งในการบรรยาย มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จากทั้งสามหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 89 คน และมีนักศึกษาที่เข้ารวมกิจกรรมจริง 87 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากว่าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบ จำนวน 54 คน พบว่า นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 `ในกิจกรรม และนักศึกษาได้เรียนรู้การนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการของการใช้ชีวิตประจำวัน มีค่าคะแนนสูงสุด คือ 4.19 และรองลงมา นักศึกษาได้รู้จักแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 มีค่าคะแนน คือ 4.17
และในภาพรวมของการวัตถุประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจำนวน 34 คน ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รองลงมา จำนวน 12 คน ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดของวิทยาลัย แล่ะจำนวน 8 คน สนใจทักษะการเรียนรู้การสื่อสารด้วยทักษะศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษาดูงานผ่านศูนย์การเรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษาดูงานผ่านศูนย์การเรียนรู้
2 เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จริงผ่านการดูงาน ปฏิบัติการนอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง นักศึกษามีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จริงผ่านการดูงาน ปฏิบัติการนอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง
3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบที่ทันสมัยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบที่ทันสมัยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การอบรมออนไลน์ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 “Suvival Skills in the 21st” Century ในแนวคิด “คิดเหมือนเดิม ทำแบบเดิม ผลลัพธ์เดิมเดิม”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2564  - 30/09/2564 18/09/2564  - 18/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ