โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้นำชุมชน และชุมชนในบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือกับชุมชน และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้การกำจัดขยะให้ถูกวิธีให้กับนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมโดยการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ สภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ได้รับการจัดการขยะ โดยภาพรวมสามารถทำให้สภาพแวดล้อมมีสภาพที่สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ร่วมกับชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีส่วนร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ร่วมกับชุมชน ด้วยความตระหนักและความรับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/03/2564  - 31/03/2564 14/03/2564  - 14/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ