โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี)

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีกิจกรรมปลูกต้นอินทนิล จำนวน 16 ต้น โดยใช้ชื่อว่า “ข่วงอินทนิล” เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์เรียนรู้ และเป็นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริม ให้ผู้บริการบุคลากรนักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจรรโลงสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริม ให้ผู้บริการบุคลากรนักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจรรโลงสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนา
2 เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำนุบำรุงศาสนา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมิณโครงการวันมาฆบูชา 64
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/02/2564  - 25/02/2564 22/02/2564  - 25/02/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ