โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
? ผลการดำเนินงานในภาพรวม
การดำเนินโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยวจะจัดทำโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้พบปะพูดคุย ได้ทำความรู้จัก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันฉันท์พี่น้อง และทั้งนี้ยังต้องการให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องเกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ และยังเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีงามให้แก่รุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จึงถือโอกาสที่ดีนี้จัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยวและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยวขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ทั้งสิ้น 14,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ อาจารย์วัชรีวรรณ ศศิผลิน อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
- ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน/ การวิจัย/ การบริการวิชาการแก่สังคม/
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ เป็นการสร้างรากฐานทางด้านจิตใจที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย ให้เรียนรู้ถึงแบ่งปัน การให้ และการมีเมตตาได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ถึงระบบการทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างลึกซึ้ง

- ผลการนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงระบบการทำงานเป็นทีม และสร้างกระบวนการบริหารจัดการคน งาน และเงิน รวมถึงการวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังฝึกสภาวะความอดทน อดกลั้น ทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นอกห้องเรียนร่วมกันของนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นอกห้องเรียนร่วมกัน
2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสองสาขา เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสองสาขา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมคณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เชิงปริมาณ กิจกรรม 2 0.00
3. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.5 0.00
4. ระดับความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง 2 สาขาอยู่ในระดับดีหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลึ่ย 3.5)
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/03/2564  - 07/03/2564 07/03/2564  - 07/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ