โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ผู้เข้าร่วมมีความสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/03/2564  - 30/09/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ