โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2020
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้นักศึกษาแต่ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะการแข่งขัน E-sport ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน E-sport และได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะ ตลอดจนเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 2. ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน E-sport ในระดับมหาวิทยาลัยหรือการแข่งขัน E-sport ระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนประเภทกีฬา/ทักษะที่จัดให้ให้มีการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ประเภท 1 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา E-sport
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการดำเนินโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/01/2564  - 07/03/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ