โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA และระดับวิทยาลัย ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน CUPT-QMS และ AUN QA บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน CUPT-QMS และ AUN QA
2 2. เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และระดับวิทยาลัยนานาชาติตามเกณฑ์ CUPT-QMS บุคลากรมีความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และระดับวิทยาลัยนานาชาติตามเกณฑ์ CUPT-QMS
3 3. เพื่อทราบผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการประกับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน มีผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการประกับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ได้คะแนนระดับ 2
4 4. เพื่อทราบจุดแข็ง ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของส่วนงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของคณะใน ปีการศึกษา 2563 ได้รับข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของส่วนงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของคณะใน ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงและดำเนินการในปี 2564 ต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เชิงปริมาณ ฉบับ 4 0.00
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร
เชิงคุณภาพ ระดับ 2 0.00
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 2 0.00
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
เชิงปริมาณ ฉบับ 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2564  - 30/09/2564 04/03/2565  - 30/07/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ