โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 80 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการเชิญวิทยากรคือผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มาบรรยายให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบเกี่ยวกับการชำระหนี้เมื่อจบการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืน นักศึกษาได้รับทราบวิธีการชำระหนี้อย่างมีระบบและขั้นตอน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนและเห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปประเมินผล
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2564  - 31/03/2564 01/02/2564  - 01/03/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ