โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ได้จัดทำโครงการ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น
2 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ แห่งนี้ เกิดความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
3 3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของการเป็นนักศึกษา และการเตรียมตัวกับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆทั้งในด้านการเรียน การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวัน นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของการเป็นนักศึกษา และการเตรียมตัวกับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆทั้งในด้านการเรียน การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปประเมินผลโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 250 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/01/2564  - 30/09/2564 21/07/2564  - 21/07/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ