โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี งปม.2564 นี้ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานโดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ,หัวหน้างาน,หัวหน้าหน่วย เป็นผู้นำเสนอบรรยายให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน รวมถึงความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกการปฏิบัติงาน ,การขอใช้บริการและการประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการโดยบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดา ปินตาวงค์ ,นายภาคภูมิ บุญมาภิ) และการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน โดยรองคณบดี (อ.อุบลวรรณ สุภาแสน เป็นวิทยากรบรรยาย , และการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนของบวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี, อ.ดร.โอฬาร อ่องฬะ) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยทั้ง 3 กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบ Microsoft Teams และมีผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม ครั้งที่ 1 ร้อยละ 81.4 /ครั้งที่ 2 ร้อยละ 86.2 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 81.2 ทั้งนี้เมื่อหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมโครงการอยู่ที่ ร้อยละ 82.93
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านความรู้ความเข้าใจในงานและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจในงานและมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2 2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีม บุคลากรสายสนับสนุนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานและมีทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3 3 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้และเกิดการพัฒนาทักษะงานด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานและ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/01/2564  - 30/09/2564 01/06/2564  - 31/08/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ