โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้ดำเนินงานได้จัดทำโครงการในวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2564 ตามกำหนดการ และดำเนินกิจกรรมดังที่ได้ระบุในกำหนดการลุล่วงไปด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและเพิ่มรายได้ให้กับคณะศิลปศาสตร์ โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้นี้ได้ผลตอบแทน 28,519 บาท คิดเป็นร้อยละ 47
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ เชิงต้นทุน ร้อยละ 15 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2564  - 07/04/2564 01/03/2564  - 07/04/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ