โครงการเข้าใจเรา เข้าใจป่า เข้าใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจและใส่ใจการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแนวทางที่เหมาะสม ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชมรม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน รวมถึงเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ เครือข่าย 1 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชมรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2563  - 30/05/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ