โครงการค่าย The Cowboy Maejo พลังคนรุ่นใหม่ร่วมใจเพื่อสังคม ปีที่ 1
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสากลของนักศึกษาภายในชมรมดนตรีสากล The Cowboy Maejo ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ฝึกความกล้าแสดงออก และทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีทักษะทางด้านดนตรีสากลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงได้ฝึกความกล้าแสดงออกและทำในสิ่งที่ตนเองรัก อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการด้านดนตรีสากลที่เพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออก
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/10/2563  - 14/02/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ