โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์การนักศึกษาต่างสถาบันและสร้างเครือข่าย -เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้กับอนุกรรมการองค์การนักศึกษา นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์การนักศึกษาต่างสถาบันและมีการสร้างเครือข่ายต่างสถาบัน
นักศึกษามีศักยภาพการบริหารจัดการองค์การนักศึกษา
อนุกรรมการองค์การนักศึกษามีความรู้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : -นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดําเนินกิจกรรมและการบริหารองค์การนักศึกษาต่างสถาบัน -นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแนวทางการบริหารองค์กรที่จะนำไปปรับใช้ ในการทำงาน -อนุกรรมการได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์การนักศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละของอนุกรรมการที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์การนักศึกษา
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. จำนวนเครือข่ายองค์การนักศึกษา
เชิงปริมาณ องค์กร 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/11/2563  - 31/12/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ