โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการของคณะสัตวศาสตร์ฯ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะสัตวศาสตร์ฯ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการดำเนินการตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ ในทิศทางเดียวกัน ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ชัดเจนและสนับสนุนภารกิจคณะ และมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. - ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราการประจำปีงบประมาณ 2564
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิต
เชิงต้นทุน ระดับ 4 0.00
3. ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2563  - 30/09/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ