โครงการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภานิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ซึ่งในการจัดประชุมสภานิสิตนักศึกษาฯ ครั้งนี้สมาชิกเครือข่ายที่ประชุมทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และนโยบายในการทำงานของสภานิสิตนักศึกษาฯในระดับอุดมศึกษารวมทั้งประเด็นต่างๆในสังคมที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและเกิดประโยขน์ต่อนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้สูงที่สุด และในการจัดประชุมครั้งนี้สภานิสิตนักศึกษายังได้จัดประชุมตามแผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ของที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาฯและมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายที่ประชุมทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และนโยบายในการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในสังคม สมาชิกเครือข่ายที่ประชุมทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และนโยบายในการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในสังคม
2 2. เพื่อจัดการประชุมตามแผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ของที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมตามแผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ของที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เกิดการจัดการประชุมตามแผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ของที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายที่ประชุมทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และนโยบายในการทำงานของสภานิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. รายงานผลการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ฉบับ 1 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. แผนยุทธศาสตร์ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เชิงคุณภาพ แผน 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2563  - 31/01/2564 01/10/2563  - 31/01/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ