โครงการวาระครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (64-2.7.4)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ “วาระครบรอบ ๑๔ ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เป็นการสร้างโอกาสในการบูรณาการกิจกรรมทางวิชาการ กับ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการภายนอก และสร้างโอกาสการรับรู้ความเป็นมาของคณะ และประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิด ร่างกายและจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในการร่วมทำบุญอาคารสถานที่ เป็นโครงการที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการร่วมทำบุญอาคารสถานที่
2 2. เพื่อสร้างโอกาสในการบูรณาการกิจกรรมทางวิชาการ กับ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการภายนอก มีการบูรณาการกิจกรรมทางวิชาการ กับ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการภายนอก
3 3. เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ความเป็นมาของคณะ และประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสการรับรู้ความเป็นมาของคณะ และประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก ต่อสาธารณะชน
4 4. เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิด ร่างกายและจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิด ร่างกายและจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการส่งเสริมการจัดโครงการวาระครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/11/2563  - 05/11/2563 05/11/2563  - 05/11/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ