โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลผลิตที่ 1 นำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 2563
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 92 คน (นศ.ป.ตรี 87 คน และ ป.โท 5 คน)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 2 วัน x 100 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม จำนวน 4,000 บาท
รวม 20,000 บาท

ผลผลิตที่ 2 อาจารย์นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 7 มี.ค. 2564
คณาจารย์นิเทศติดตามการฝึกงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 26 คน เป็นสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมจำนวน 10 แห่ง ทั้ง onsite และแบบ online ตามมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ผลผลิตที่ 3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2564
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ เตรียมภาษาอังกฤษก้าวไกล ก่อนไปทำงาน
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS-Teams
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป อาจารย์สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน x 2 ชั่วโมง x 1,200 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรปฐพีศาสตร์ และผู้สนใจจำนวน 38 คน

กิจกรรมที่ 2 การอบรมประยุกต์ใช้เครื่องมือ IOT เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการเกษตรและหลักวิธีการเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศเกษตร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS-Teams
วิทยากร
1. คุณรัฐไกร วัจนคุณอนันต์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ การอบรมประยุกต์ใช้เครื่องมือ IOT เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการเกษตร, How to smart farm เวลา 9.00-12.00 น.
2. ผศ.วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในห้วข้อ หลักและวิธีการเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศเกษตร "เทคนิคการนำเสนอที่ดีและน่าสนใจ" เวลา 13.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรปฐพีศาสตร์, นักศึกษาหลักสูตรพืชไร่ และผู้ที่สนใจ รวมจำนวน 87 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการไปฝึกงานในนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ได้นำเสนอรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอรายงานฯ
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านที่เป็นข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการก่อนการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผลการประเมินการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : อาจารย์นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เชิงปริมาณ แห่ง 10 0.00
2. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ที่ไปฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
เชิงปริมาณ คน 26 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 40 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/03/2564  - 30/09/2564 08/03/2564  - 02/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ