โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2564 เป็นโครงการที่บูรณาการโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมส่งกำลังใจสู่น้องก่อนสอบ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอ จำนวน 21 ผลงาน ได้แก่
1.รถอเนกประสงค์
2.เครื่องชั่งอัจฉริยะ
3.คอนโดเลี้ยงกบพ่อเเม่พันธุ์อัจฉริยะ
4.เครื่องนับปลาอัจฉริยะ (Genius counter)
5.เครื่องให้อาหาร by cinnamon
6.รถแม่เหล็กทำความสะอาดตู้ปลา (Chassis tech)
7.เครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
8.เครื่องอำนวยความสะดวกในการขนย้ายกบ
9.เครื่อง O2 พลังงานแสงอาทิตย์
10.ถังกรองน้ำ
11.เกมผจญภัย Fishey
12.คอนโดกบ
13.เครื่องวัดความชื้นในปลาตากแห้ง
14.Intelligent diving car
15.ฝาตู้ปลา 2in1
16.เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ
17.เครื่องคัดและนับจำนวนปลา
18.จิงโจ้น้ำ
19.ฝาตู้ปลาอัจฉริยะ
20.Green Smooth
21.เครื่องขัดบ่อ
(2) จัดกิจกรรมส่งกำลังใจสู่น้องก่อนสอบ ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการสอบปลายภาค 2/2564 และชี้แนะแนวทางมนกรเป็นรุ่นพี่ที่ดีจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
(3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ได้พบปะกับนักศึกษาใหม่ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแนะนำหลักสูตร คณาจารย์ สถานที่ และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คณะ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีทักษะทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนจบ) ดังนี้
- จัดกิจกรรมส่งกำลังใจสู่น้องก่อนสอบ ในวันที่ 14 มีนาคม 2564
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
2 เพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประมงได้อย่างเชี่ยวชาญ คณะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์ด้านการประมงได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
-จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
3 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสมัครงาน ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อตอบความสำเร็จวัตถุประสงค์โครงการได้ เนื่องจากกิจจกรที่กำหนดไว้ ได้ยกเลิกภายใต้สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
3. จำนวนผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้นำเสนอ
เชิงปริมาณ ผลงาน 10 0.00
4. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
5. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
6. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
7. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (จากจำนวนนักศึกษา 80 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
8. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
9. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงปริมาณ วิชา 1 0.00
10. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
11. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (จากจำนวนนักศึกษา 100 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
12. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จากจำนวนนักศึกษา 100 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/11/2563  - 30/09/2564 02/11/2563  - 30/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ