โครงการการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาด
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาด ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคุณชนิกานต์ วงค์ใฝ ตำแหน่ง Investment consultant บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น ในช่วงที่ 1 และคุณธัชพล คนเพียร ตำแหน่ง Investment advisor Portfolio specialist บริษัทหลักทรัพย์ ฟินโนมีนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น ในช่วงที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 107 คน และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ได้มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดอบรมในระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) แก่นักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 57 คน รวมทั้ง 2 กิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 164 คน ผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม ระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ จากผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.38
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและสหกิจศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาได้ จากผลการประเมินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.32
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ Online
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจในการอบรมการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ Online เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม(จำนวน 107 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีทักษะด้านโปรแกรมเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการฝึกสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจจากการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวน 57 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/11/2563  - 08/11/2563 07/11/2563  - 08/11/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ