โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ พบว่า ในภาพรวมของโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการ ได้แก่ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา และรายวิชา ศศ 324 เศรษฐมิติ 2 ที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมของนักเศรษฐศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์และพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องมีในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการก้าวเข้าสู่นักเศรษฐกรในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล และหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการไปสหกิจศึกษา (รายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา) และการประกอบอาชีพในอนาคต
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้การเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา (รายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ทัศนคติของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการบุคลิกภาพ 2563
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (82 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/11/2563  - 04/11/2563 04/11/2563  - 04/11/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ