ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ เช่น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียน การบริการนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สวัสดิการ และแนะแนวทางใน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการ เรียนและการให้คำปรึกษาอื่น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาทราบข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 80 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/06/2564  - 31/07/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ