โครงการบูรณาการนักศึกษาชั้นปี 1 รายวิชา ธท 100 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชา ธท 160 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และ ธท 241 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชา ธท 331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และ ธท 430 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) พร้อมได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา (นักศึกษาชั้นปี 1 รายวิชา ธท 100 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชา ธท 160 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และ ธท 241 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชา ธท 331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และ ธท 430 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะโดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีผลคะแนน pre test , post test เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศที่ได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะงาน โรงแรม และ ภัตตาคาร ได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงานของสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/10/2563  - 28/10/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ