โครงการสหกิจศึกษา (64-2.1.7)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ให้นักศึกษาได้รับการฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้ออกฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
3 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2564-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
- 2564-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
- 2564-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
- 2564-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- 2564-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
- 2564-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
- 2564-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- 2564-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่นิเทศงานนักศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
6. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
7. จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ เล่ม 60 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/10/2563  - 30/09/2564 01/10/2563  - 30/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ