โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (64-2.7.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
2 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกรักสถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนพื้นที่ได้รับการพัฒนา
เชิงปริมาณ ครั้ง 2 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/10/2563  - 30/09/2564 31/10/2563  - 13/08/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ