โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9"เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำบุญตักบาตรพระสงฒ์ จำนวน 89 รูปและกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 2. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดนิทรรศกาลแสดงพระราชกรนียกิจต่างๆ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 200 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2563  - 30/09/2564 12/10/2563  - 12/10/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ