โครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

โครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้อง ic311 ชั้น 3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกิจกรรมช่วงเช้้า เวลา 9.00 -12.00 น.เป็นกิจกรรมการอบรมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพลตฟอร์มดิจิทัลในการตรวจสอบข่าวบิดเบือน ให้กับนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอด และเป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆ น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนคนอื่นๆ ได้
กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00 -15.30 น. เป็นกิจกรรมด้านจิตอาสา นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและบําเพ็ญประโยชนกับคณะ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา นักศึกษาได้รับการอบรมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้งานเพลตฟอร์มดิจิทัลในการตรวจสอบข่าวบิดเบือน
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริิเวณคณะ
3 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเสริิมสร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ,เสียสละเพื่อส่วนรวม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น และมีทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การนำความรู้ที่ได้รับด้านสื่อดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วม เชิงปริมาณ คน 260 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/09/2563  - 30/09/2563 16/09/2563  - 16/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ