โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 60 ซึ่งจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง IC 311 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 68 คน โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบนักศึกษาสหกิจศึกษา ในที่ปรึกษาของตัวเอง และเพื่อตรวจสอบความพร้อมตามระเบียบก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังนี้

ช่วงเวลา 09.00-09.30 น. นักศึกษาสหกิจศึกษาเริ่มลงทะเบียน และเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยอาจารย์กริ่งกาญจน์เจริญกุล ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ช่วงเวลา 09.30-10.30 น. เจ้าหน้าจากที่บริษัท TOUCH Technology Leader เข้ามานำเสนอการดำเนินงานของบริษัทฯ และการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องนำเสนอ portfolio และ resume ที่นำเสนอถึงตัวตน หรือความสามารถ ออกมาให้สถานประกอบการเล็งเห็นถึงความสามารถของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม รองประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ ได้นำเสนอตัวอย่าง portfolio ของนักศึกษา จำนวน 2 คน คือ 1) นายปรัชญา คำแก้ว รหัสนักศึกษา 6018102348 2) นางสาวหทัยชนก ไชยเสน รหัสนักศึกษา 6018102373 โดยนักศึกษาทั้งสองคน ได้รับคำชมเชยจากเจ้าหน้าที่บริษัท TOUCH Technology Leader และทางษริษัทได้นำเสนอช่องทางการติดต่อในการสมัครนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

ช่วงเวลา 10.30-12.00 น. นักศึกษาสหกิจศึกษา แบ่งกลุ่มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลเรื่อง การเลือกสถานประกอบการตามความสามารถและความถนัดของนักศึกษา การเขียนแบบคำร้องตามแบบฟอร์มสหกิจศึกษา ต่างๆ และเอกสาร portfolio และ resume และสุดท้ายอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่มให้นักศึกษาเขียนรายชื่อสถานประกอบการณ์ที่ตนเองเลือกไว้ และตำแหน่งงานที่อยากสมัคร และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งช่องทางการให้คำปรึกษา รวมถึงการนิเทศงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม ได้แนะนำสถานประกอบการอื่นๆ ที่ตรงตามสายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครงานสหกิจศึกษา

กิจกรรมช่วงสุดท้าย นักศึกษาสหกิจศึกษา รับโคทชั่วโมงกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาฯ และถ่ายรูปร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เสร็จกิจกรรมโครงการฯ เวลา 12.00น.

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบความพร้อมตามระเบียบก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ให้ข้อมูลในเรื่องการเลือกสถานประกอบการตามความสามารถและความถนัดของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงการเขียนแบบฟอร์มสหกิจศึกษา ตามกระบวนการก่อนฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา และหลังการฝึกสหกิจศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครสหกิจศึกษา เช่น portfolio และ resume
2 เพื่อให้นักศึกษาได้คำแนะนำจากคณาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเขียนรายชื่อสถานประกอบการณ์ที่ตนเองเลือกไว้ และตำแหน่งงานที่นักศึกษาอยากสมัคร และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งช่องทางการให้คำปรึกษาเรื่องสหกิจศึกษา

นอกจากนี้อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม ได้แนะนำสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเลือกสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา แหล่งอื่นๆ โดยเน้นสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาตรงตามสายงานของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการ และตัดสินใจในการสมัครงานสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงที่สุดในการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (80 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 0.00
2. - สรุปผลรายงานความพร้อมของนักศึกษาและสรุปอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ เรื่อง 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/09/2563  - 30/09/2563 23/09/2563  - 23/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ