โครงการเสริมสร้างทักษะ: ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาในสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 37 คน ตามรายละเอียดรายงานผลโครงการตามเอกสารแนบ

ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน/ การวิจัย/ การบริการวิชาการแก่สังคม/ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ช่วย 1) เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2) สร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ 3) เตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งกรรมการหลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักศึกษาได้เปิดใจพร้อมรับชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น กล้าแสดงออกมาขึ้นและสามารถนำเอาความรู้ทางด้านภาษาที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้มีการนำเอามิติเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างวิทยากร /ผู้สอนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสให้มุมมองในการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ ช่วยให้เกิดการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันเป็นฐานของการเรียนรู้และเข้าใจ สร้างคุณค่า ความรักความหวงแหน ในวัฒนธรรมของตน

ผลการนำไปใช้ประโยชน์
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดทัศนตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษาลดแรงต้าน และเกิดกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าใจเนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาจากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมิน
2 เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาจากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมิน
3 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาจากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมิน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีพื้นฐานความเข้าใจด้านการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ และมีความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผลงานสะท้อนความรู้และความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงปริมาณ ผลงาน 37 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 37 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/09/2563  - 13/09/2563 11/09/2563  - 13/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ