โครงการ “สภาอาสา แม่โจ้ชุมพร”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก มีภาวะการเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการสภาอาสาแม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2563 ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตังชี้วัดความสำเร็จของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้
ตามแบบประเมินความพึงพอใจในในโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสภาอาสาแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 ฉบับ มีผู้ส่งแบบประเมินจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และสามารถสรุปผลการประเมินได้ในประเด็นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
มีสัดส่วนของการตอบแบบประเมิน ดังนี้ ร้อยละ 100 เป็นเพศชาย ร้อยละ46.7 เพศหญิง ร้อยละ 53.3
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
การวัดระดับความพึงพอใจต่อโครงการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
จากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ “โครงการสภาอาสา แม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563”
ในระดับ ดีที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ซึ่งหากพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีเยี่ยมในความต้องการ
1.) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น
2. )การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม
3.)ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
4.)มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของสภานักศึกษา
5.)ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการทำหน้าที่สภานักศึกษา

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้สมาชิกสภาอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานองค์กรของสภานักศึกษา 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
2 เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษามีความเป็นผู้นำ และทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆจากนักศึกษา 2.ทำให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และสามารถทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และยังเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนต่างๆได้
3 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้ององค์กรสภานักศึกษา 3.เป็นการส่งส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและมีกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 30 0.00
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 9760 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2563  - 30/09/2563 19/09/2563  - 19/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ