โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมพิจารณาเพื่อหาหัวข้อกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ โดยที่ประชุมฯ ได้เสนอเสนอหัวข้อกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ
โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง ดังนี้
1)กิจกรรมเรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงานโดยจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
-ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนี้ คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
-ช่วงเวลา 09.00-09.30 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-ช่วงเวลา 09.30-10.00 น. อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัย และบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีในการกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อสมสหกิจศึกษา
-ช่วงเวลา 10.00 น.-10.30 น. เป็นการให้ความรู้เรื่องกระบวนการสหกิจศึกษา ช่วงก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ช่วงระหว่างฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา และช่วงหลังฝึกสหกิจศึกษา รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา โดยนายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
-ช่วงเวลา 10.30-12.00 น. การแนะนำอุปกรณ์สำนักงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา เป็นผู้ให้ความรู้เรื่อง Program Microsoft office การลงโปรแกรม และการลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และนายนพพร สุนะ เป็นผู้ให้ความรู้ เรื่องการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การสแกนเอกสาร

2)กิจกรรมเรื่อง ปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
-ช่วงเวลา 13.00-13.30 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-ช่วงเวลา 13 .00-16.00 น. ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนี้ คือ อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เชิญนางสาววริศรา เจริญกาเด็ด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง ปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเล่าประสบการณ์มุมมองช่วงระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา โดยยกรกณีการเกิดปัญหาระหว่างการใกสหกิจศึกษา และการแก้ไขปัญหา และหลังเสร็จสิ้นการใกปฏิบัติสหกิจศึกา ได้ส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดจนได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับภูมิภาค โดยเสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 16.00 น.

3)กิจกรรมเรื่อง การสมัครงาน และเขียนใบสมัครงาน โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 09.00-12.00น. ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนี้ คือ อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
- ช่วงเวลา 09.00-09.30 น. นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
- ช่วงเวลา 09.30-12.30 น. การบรรยายโดยคุณปนิตา สิทธิเดช ตำแหน่ง Creative Director บริษัท ทางม้าลาย เอเจนซี่ จำกัด หัวข้อเรื่อง การสมัครงาน และเขียนใบสมัครงาน โดยวิทยากรได้บรรยายถึงการเขียนใบสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน และประสบการณ์ของคุณปนิตา ที่เป็นหัวหน้างาน ในการดูแลนักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาในบริษัทฯ โดยเริ่มจากภารกิจหลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ การนำเสนองานเพื่อได้ Project การแบ่งฝ่ายงาน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคภายในงาน วิธีการแก้ไขปัญหา โดยเสร็จสิ้นการบรรยาย เวลา 12.30 น.

4) กิจกรรมเรื่อง การเขียนรายงาน และนำเสนอสหกิจศึกษา โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้อง IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- เวลา 13.00-16.00น. ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนี้ คือ อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
- ช่วงเวลา 13.00-13.30 น. นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
- ช่วงเวลา 13.30 น. กิจกรรมการบรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการเขียนรายงาน และนำเสนอสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา ผู้บรรยายได้อธิบายแบบฟอร์มสหกิจศึกษา ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องดำเนินการ และจัดส่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และวิธีการเขียนรายงานสหกิจศึกษา รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ให้คณะกรรมการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ทราบข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินที่ดี ทั้งนี้นักศึกษาสหกิจศึกษณาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดครบทุกกระบวนการ โดยเสร็จสิ้นการบรรยาย เวลา 16.00 น.
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60 จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1) เรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
2) เรื่อง ปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3) เรื่อง การสมัครงาน และเขียนใบสมัครงาน
4) เรื่อง การเขียนรายงาน และนำเสนอสหกิจศึกษา
นักศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ซึ่งได้รับความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สามารถไปใช้ในช่วงการปฏิบัติงสหกิจศึกษา รวมถึงนำความรู้ไปใช้ในชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา เข้าสู่สังคมการทำงานในชีวิตจริงในอนาคต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงที่สุดในการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (80 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2563  - 30/09/2563 26/08/2563  - 09/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ