โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียน (OBE : Outcomes Based Learning) และกระตุ้นการเพิ่มศักยภาพอาจารย์เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแนวใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนทางวิชาชีพเฉพาะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ของอาจารย์ที่สามารถจัดการเรียนการตามทักษะการสอนแนวใหม่ และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcomes Based Learning)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.75 0.00
2. ร้อยละผู้แสดงความจำนงจะยื่นขอกำหนดตำแหน่ง
เชิงปริมาณ ร้อยละ 10 0.00
3. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/08/2563  - 31/12/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ