โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 29 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 211 คน คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรมภายใต้โครงการ มีดังนี้
(กิจกรรมที่ 1) ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
- หัวข้อ เคมีวิเคราะห์
- หัวข้อ เพิ่มทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(กิจกรรมที่ 2) ชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
- หัวข้อ เลขนัยสำคัญ
- หัวข้อ การคำนวณจากสมการเคมี
- หัวข้อ การคำนวณเกี่ยวกับสารกำหนดปริมาณ
- หัวข้อ การคำนวณเกี่ยวกับก๊าซ
- หัวข้อ การคำนวณเกี่ยวกับของแข็งของเหลวและสารละลาย
- หัวข้อ ผลคูณการละลาย
- หัวข้อ การคำนวณเกี่ยวกับสมดุลเคมี
- หัวข้อ การคำนวณเกี่ยวกับกรด เบส การคำนวณเกี่ยวกับเคมีจลน์ และโจทย์ตัวอย่าง
(กิจกรรมที่ 3) ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 96 คน มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
- หัวข้อ เคมีพื้นฐาน
- หัวข้อ เคมีเชิงฟิสิกส์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านความรู้) นักศึกษาคณะฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านความรู้)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านความรู้)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อฝึกอบรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/08/2563  - 15/09/2563 14/08/2563  - 29/08/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ