โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาประมงชั้นปีที่ 2 (คณะกรรมการสโมสรฯ) ที่ลงทะเบียนรายวิชา พล 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา พล 322 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น ทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากินยุงเพื่อแจกจ่าย โดยมีการมอบปลากินยุงพร้อมอาหารสำเร็จรูป จำนวน 68 ชุด ดังนี้
- ทำการรวบรวมพันธุ์ปลากินยุงและเพาะพันธุ์ปลากินยุง โดยสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พล221 และ รายวิชา พล 322
- มอบพันธุ์ปลากินยุงและอาหารสำเร็จรูปให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโปง และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ชุด
- มอบมอบพันธุ์ปลากินยุงและอาหารสำเร็จรูปให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดคาวบอยมาร์เก็ต จำนวน 38 ชุด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา - ได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาประมงชั้นปีที่ 2 (คณะกรรมการสโมสรฯ) ที่ลงทะเบียนรายวิชา พล 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากินยุงเพื่อแจกจ่าย
- ได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา พล 322 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น ทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากินยุงเพื่อแจกจ่าย
2 เพื่อขยายพันธุ์ปลากินยุง และแจกจ่ายให้กับชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการคัดแยกปลากินยุงและบรรจุลงถุงเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรายวิชาที่ร่วมบูรณาการ
เชิงปริมาณ รายวิชา 2 0.00
2. ความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อบทบาทของคณะฯ ในการส่งเสริมการเพาะปลากินยุงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
3. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
4. จำนวนเครือข่ายหรือองค์การที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ
เชิงปริมาณ เครือข่าย 3 0.00
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
6. จำนวนประชากรที่ได้การแจกจ่ายปลากินยุง
เชิงปริมาณ คน 400 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/07/2563  - 30/09/2563 24/07/2563  - 30/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ