โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. พัฒนารายวิชาการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้รับรู้ และเข้าใจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เรียนรับรู้ และเข้าใจการปฏิบัติในสภาพจริง (Work Integrated Learning)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึ่งพอใจสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรม/โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนอาจารย์ประจำ และผู้เรียนรับรู้ และเข้าใจการปฏิบัติในสภาพจริง (Work Integrated Learning)
เชิงปริมาณ คน 120 0.00
3. จำนวนรายวิชาที่การปฏิบัติในสภาพจริง (Work Integrated Learning)
เชิงปริมาณ วิชา 20 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/06/2563  - 31/12/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ