โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 59
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 59 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.00-17.00น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 59 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยกิจกรรมโครงการฯ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งนักศึกษาจะได้ร่วมกันถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้เสนอแนะข้อมูลของสถานประกอบการแต่ละแห่ง รวมถึงข้อแนะนำต่าง ๆ ส่งต่อข้อมูลให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft teams ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 ณ อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้ระดมความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจสึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปฝึกปฏิบัตงานสหกิจศึกษารุ่นต่อไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำข้อแนะนำต่างๆ จากคณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งหมด จำนวน 77 คน

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วงออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และช่วงหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้มีการสะท้อนในเรื่องกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ ได้ให้ความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และแนะแนวทางการสร้างความสุข ความสําเร็จในการทํางาน รวมถึงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้ง เป็นการแนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคตให้แก่นักศึกษา ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ช่วงก่อนการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงหลังจากฝึกสหกิจศึกษา) จากคณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วงออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และช่วงหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้มีการสะท้อนในเรื่องกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ ได้ให้ความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และแนะแนวทางการสร้างความสุข ความสําเร็จในการทํางาน รวมถึงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
2 2 เพื่อให้นักศึกษาถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใช้เป็นข้อมูลของสถานประกอบการและข้อแนะนำ ส่งต่อให้นักศึกษารุ่นต่อไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารดิจิทัล รหัส 59 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยกิจกรรมโครงการฯ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งนักศึกษาจะได้ร่วมกันถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้เสนอแนะข้อมูลของสถานประกอบการแต่ละแห่ง รวมถึงข้อแนะนำต่าง ๆ ส่งต่อข้อมูลให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ
โดยมีตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอข้อมูลสรุปผลการถอดบทเรียนจากการออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ และเพื่อนๆ ร่วมชั้นได้รับทราบการถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 เรื่อง คือ
1) สรุปผลการถอดบทเรียนของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (เรื่องกระบวนการทำงานของทีม-Corporate-Brand-Management)
2) สรุปผลการถอดบทเรียนของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (เรื่องการทำงานของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่าย)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้นำประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (73 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. -สรุปผลการถอดบทเรียนของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง) เชิงคุณภาพ เรื่อง 2 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/03/2563  - 29/05/2563 30/04/2563  - 30/04/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ