โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนอกสถานที่ (English and Chinese Learning Outdoor) มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 150 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ครั้งๆละ 50 คน ครั้งที่ 1 Chinese Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและจัดฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 TOEIC Preparations การติวเพื่อสอบโทอิค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตและตึกคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูดเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเองทางด้านภาษา เพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด และให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามบริบทต่างๆในการทำงาน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรและการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รูปแบบออนไลน์) มีจำนวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนทั้งหมด 100 คน โดยสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตลอด ตามความเหมาะสม กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) จำนวน 3 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(MJU TEP) เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถที่ควรจะมีในระดับปริญญาโท และเอก มีจำนวนผู้สนใจ 20 คน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 24 กันยายน-21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิต ห้อง LC15 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม เป็นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องจาก ช่วงที่จัดกิจกรรม (22 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2563) ยังอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปัจจัยสำคัญคือเรื่องของเวลา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่สะดวกสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อการติวสอบ MJU-TEP ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 จัดสอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกไปทั้งหมด 14 ครั้ง ตามจำแนกดังนี้ วิทยาเขตเชียงใหม่ -บุคคลภายนอกสอบเพื่อสมัครงาน วันที่สอบ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 คน -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) วันที่สอบ 29 สิงหาคม 2563 จำนวน 3,232 คน -ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 59-61) วันที่สอบ 30 สิงหาคม 2563 จำนวน 6,015 คน -บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ วันที่สอบ 1-3 กันยายน 2563 จำนวน 1,461 คน วิทยาเขตแพร่ -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 233 คน -ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 253 คน -บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 169 คน วิทยาเขตชุมพร -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 84 คน -ชั้นปีที 4 (รหัส 60) สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 85 คน -บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 67 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการสำหรับยกระดับสมิทธิภาพทั่วไปเพื่อการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญๆให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สูงขึ้นด้วยวิธีการ และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนอกสถานที่ (English and Chinese Learning Outdoor) มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 150 คน แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ครั้งๆละ 50 คน ครั้งที่ 1 Chinese Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและจัดฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 TOEIC Preparations การติวเพื่อสอบโทอิค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตและตึกคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูดเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเองทางด้านภาษา เพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด และให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามบริบทต่างๆในการทำงาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรและการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รูปแบบออนไลน์) มีจำนวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนทั้งหมด 100 คน โดยสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตลอด ตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) จำนวน 3 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(MJU TEP) เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถที่ควรจะมีในระดับปริญญาโท และเอก มีจำนวนผู้สนใจ 20 คน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 24 กันยายน-21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิต ห้อง LC15
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม เป็นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องจาก ช่วงที่จัดกิจกรรม (22 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2563) ยังอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปัจจัยสำคัญคือเรื่องของเวลา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่สะดวกสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อการติวสอบ MJU-TEP ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
2 เพื่อให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้และสมิทธิภาพทั่วไป(General Proficiency) ทางภาษาอังกฤษด้านความสามารถทางวิชาการ (Academic Purposes) และความสามารถทั่วไป (General Purposes) รวมทั้งภาษาอื่นๆ ที่สำคัญให้แก่ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 จัดสอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกไปทั้งหมด 14 ครั้ง ตามจำแนกดังนี้ วิทยาเขตเชียงใหม่ -บุคคลภายนอกสอบเพื่อสมัครงาน วันที่สอบ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 คน -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) วันที่สอบ 29 สิงหาคม 2563 จำนวน 3,232 คน -ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 59-61) วันที่สอบ 30 สิงหาคม 2563 จำนวน 6,015 คน -บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ วันที่สอบ 1-3 กันยายน 2563 จำนวน 1,461 คน
วิทยาเขตแพร่ -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 233 คน -ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 253 คน -บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สอบวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 169 คน
วิทยาเขตชุมพร -ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 84 คน -ชั้นปีที 4 (รหัส 60) สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 85 คน -บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ สอบวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 67 คน
3 เพื่อให้ผู้รับบริการมีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และชนชาติเจ้าของภาษาต่างประเทศที่สำคัญเหล่านั้น -
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และชนชาติเจ้าของภาษาต่างประเทศที่สำคัญเหล่านั้น และสามารถใช้ภาษาเหล่านั้นเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 500 คน) เชิงปริมาณ คน 300 0.00
2. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการทดสอบสมิทภาพทางภาษา (ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 4,000 คน) เชิงปริมาณ คน 2400 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการทดสอบสมิทภาพทางภาษา สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/03/2563  - 31/12/2563 02/03/2563  - 31/12/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ