โครงการ “ลานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น นักศึกษาและบุคลากร เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษา บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 3. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน นักศึกษา บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
4 4. เพื่อบูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน มีการบูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
2. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 85 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2563  - 25/09/2563 20/08/2563  - 25/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ