โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ผ่านการอนุมัติจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถของทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับงบประมาณ 2 ส่วนคือ (1) งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 120,000 บาท และ (2) งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 150,000 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้

(1) การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้นและปลาย การแข่งขันนักบินน้อย ระดับประถม ม.ต้นและปลาย และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับ ประถม ม.ต้นและปลาย จำนวนรวมนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 621 คน

(2) การจัดงานรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
(2.1) งานรูปแบบออนไลน์บนเว็บ http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ ประกอบด้วย
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 รัชการที่ 10 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- นิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ และ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมการสาธิตปฏิบัติการ เรื่อง วิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75%
- นิทรรศการ Open House เพื่อประชาสัมพันธ์มหวิทยาลัยโดยหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เกษตรป่าไม้ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการผลืตพืช เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ พัฒนาการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การจัดการชุมชน
โดยมียอดผู้เข้าชม ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 เท่ากับ 3,513 ครั้ง
(2.2) งานรูปแบบออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ค Basic Science Maejo-Phrae (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563)
- คลิปกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
มียอดจำนวนคนเข้าถึงเท่ากับ 269,667 คน
มียอดการมีส่วนร่วมเท่ากับ 153,406 ส่วนร่วม
มียอดจำนวนแชร์เท่ากับ 117,645 แชร์
- คลิปกิจกรรมการแข่งขัน Science Show
มียอดจำนวนคนเข้าถึงเท่ากับ 160,895 คน
มียอดการมีส่วนร่วมเท่ากับ 416,824 ส่วนร่วม
มียอดจำนวนแชร์เท่ากับ 287,670 แชร์

กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้รับความสนใจและคุณครูและนักเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 31 โรงเรียน
- พื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 6 โรงเรียน
- พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน
- พื้นที่จังหวัดน่าน และ นครสวรรค์ จำนวนจังหวัดละ 2 โรงเรียน
- พื้นที่จังหวัดลำพูน เพชรบูรณ์ ปทุมธานี อุบลราชธานี นครปฐม พิจิตร และ อุตรดิตถ์ จำนวนจังหวัดละ 1 โรงเรียน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 รัชการที่ 10 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดร่วมกับนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมสาธิตปฏิบัติการ เรื่องวิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% และ Open House จำนวน 12 สาขา โดยมียอดเข้าชม ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 เท่ากับ 3,513 ครั้ง
2 2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ นักบินน้อย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Science Show ทั้งแบบที่ต้องมาแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัย และแบบออนไลน์ โดยมีนักเรียนและคุณครูที่เข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 621 คน และยอดการเข้าชมและมีส่วนดังนี้ จำนวนคนเข้าถึงทั้งหมด 430,562 คน จำนวนการมีส่วนร่วม 570,230 ส่วนร่วม และจำนวนการแชร์ 405,315 แชร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 120000 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3500 0.00
4. การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงต้นทุน ร้อยละ 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/03/2563  - 30/09/2563 18/08/2563  - 11/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ