โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบชิงชนะเลิศ)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ทีมลูกพระพิรุณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าแข่งขันประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" รอบชิงชนะเลิศ โดยทีมลูกพระพิรุณคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ในการแข่งขันประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถด้านดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถด้านดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบชิงชนะเลิศ)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงและเผยแพร่
เชิงปริมาณ องค์ความรู้ 2 0.00
2. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
เชิงคุณภาพ รางวัล 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2563  - 30/09/2563 01/08/2563  - 30/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ